หลักสูตรอบรมพัฒนาวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Train The Trainer) รวม 4 รุ่น

หลักสูตรอบรมพัฒนาวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Train The Trainer) หลักสูตรเพื่อการพัฒนาวิทยากรให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดด้านการบรรยายหรือการเป็นวิทยากรเรื่องแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างถูกหลักการและมีมาตรฐาน สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป โดยทุกหลักสูตรอบรมจะได้รับบรรยายพิเศษจาก อาจารย์ เธียรชัย ณ นคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ขับเคลื่อนกฎหมาย PDPA ของไทย 

บรรยากาศ หลักสูตรอบรม Train The Trainer รุ่น 1-4

อบรม pdpa