อ.เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติมาบรรยาย หลักสูตร Train the Trainer รุ่นที่ :1

26 สิงหาคม 2565 – อ.เธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกียรติมาบรรยาย งานอบรบหลักสูตร Train the Trainer รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมผู้อบรมก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรจากทางสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (“สถาบันฯ”) โดยเป็นการอบรมอย่างเข้มข้น และกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจ

โดยอาจารย์ เธียรชัย ได้ให้คำแนะนำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงานจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแนะการวางแผนและสร้างมาตรการรองรับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

“อย่างที่ทราบทั่วกันว่า ข้อกฏหมายนี้มีการปรับ และประยุกต์มาจากกฏหมาย GDPR ของสหภาพยุโรป ข้อกฏหมายในบางข้อจึงไม่สอดคล้องกับบางธุรกิจของไทย และอาจต้องมีการประชุมหารือในเรื่องของการปรับแก้ หรือเสริมกฎหมายลูก เพื่อให้มีความเท่าเทียม และเข้ากับบริบทการทำงานของแต่ละองค์กร”  อ. เธียรชัยกล่าวเพิ่มเติม