depa จับมือสมาพันธ์ SME เปิดโครงการอบรม PDPA เพื่อผู้ประกอบการไทย

24/6/2565 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเรื่องแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

และดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมกล่าวถึงที่มา ความสำคัญ และรายละเอียดของโครงการฯ

ภายในงานการแถลงข่าวครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนำเสนอถึงแนวนโยบายการช่วยเหลือภาคธุรกิจ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงความร่วมมือที่สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจะได้นำโซลูชัน PDPA เข้าช่วยเหลือภาคธุรกิจรายย่อยอีกด้วย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า “ตามโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ถือเป็นเสาหลักสำคัญที่สร้างการการจ้างงานได้ถึง 12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของประเทศ”

“ดีป้า เล็งเห็นว่า ผู้ประกอบการ SMEs มีความจำเป็นที่ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย การประกาศใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ส่งผลให้ทุกองค์กร  จำเป็นต้องปรับกระบวนการการบริหารจัดการ เพื่อรองรับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมไปถึงประเด็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย เพราะหาก SMEs ต้องประสบปัญหาละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาจเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและส่งผลถึงขั้นธุรกิจล้มละลายก็เป็นได้ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร จัดโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ เพื่อให้ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว และสามารถประยุกต์ใช้ รองรับเทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรของตนเองจัดเก็บหรือนำไปประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ต่อมา ‘นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช’ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เผยว่า แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเลื่อนบังคับใช้ในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้ SMEs จำนวนมากการ์ดตกในการเตรียมความพร้อม แต่ทางสมาพันธ์เองกลับพยายามที่จะเตรียมการเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน โดยโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับภาคธุรกิจ ในช่วงนี้ถือเป็นระยะแรก ซึ่งเป็นการวางรากฐานความรู้ทางด้าน PDPA ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ผู้ก่อตั้ง PDPA Thailand และเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผย ในโครงการนี้กลุ่มเป้าหมายขั้นแรกคือ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้แทนของหน่วยงานธุรกิจเอกชน กลุ่ม Mid- Career จากทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าอบรมจะผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตรภายใต้หลักสูตร Personal Data Protection Act (แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล ผ่านรูปแบบ E-learning ซึ่งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) โดยมีระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน