เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

PDPA for SMEs
รวม 53 นาที

บทที่ 1 นิยามของ SMEs

บทที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับ SMEs

บทที่ 3 ภาพรวมผลกระทบของ PDPA ต่อ SMEs

บทที่ 4 ประเภทธุรกิจของ SMEs ที่ควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับ PDPA

บทที่ 5 บทบาทและหน้าที่หน่วยงานภายในของ SMEs ต่อการปฏิบัติตาม PDPA

บทที่ 6 การบริหารจัดการ PDPA ของ SMEs