เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

PDPA for IT Management
รวม 2 ชั่วโมง 43 นาที

บทที่ 1 ข้อมูล
– ประเภทข้อมูล
– คุณภาพข้อมูล
– ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

บทที่ 2 การจัดการข้อมูล
– สารพันปัญหากับการจัดการข้อมูล

บทที่ 3 ธรรมาภิบาลข้อมูล
– การกำกับดูแลข้อมูล
– เรียนรู้กรอบการทำงานการกำกับดูแลข้อมูล
– การประเมินความพร้อม ติดตาม และรายงานผล

บทที่ 4 สรุป