เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

PDPA Documentation Preparation
รวม 3 ชั่วโมง 16 นาที

บทที่ 1 สรุปสาระสำคัญกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อส่วนบุคคล

บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล

บทที่ 4 บทกำหนดโทษ

บทที่ 5 การจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล