เนื้อหาวิชาและเวลาในการเรียน​

Data subject Right Access Request Management
รวม 59 นาที

บทที่ 1 สิทธิของเข้าของข้อมูลส่วนบุคคลและ บทบาทของ Data Controller ในการตอบสนองสิทธิ

บทที่ 2 การออกแบบกระบวนการ การรองรับสิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ของผู้ประมวลผลข้อมูล