โครงการจะเปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

 • ครูอาจารย์และบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562
 • นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งต้องนำความรู้ไปปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 หลังจากจบการศึกษา
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • บุคคลทั่วไปในราชอาณาจักรไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย PDPA THAILAND บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล : DDTI ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล พ.ศ. 2562 อย่างมั่นใจ เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างผังกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลตลอดจนเรื่อง Document เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ฉะนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล และเปิดโอกาสในการเป็นนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมืออาชีพได้ โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรจะมีทั้งสิ้น 6 รายวิชา ระยะเวลารวม 13 ชั่วโมง 30 นาที

 • หลักสูตรที 1 : Fundamental of Personal Data Protection โดย ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา ระยะเวลา 3  ชั่วโมง 50 นาที

 • หลักสูตรที่ 2 : PDPA Documentation Preparation โดย อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ ระยะเวลา 3  ชั่วโมง 16 นาที

 • หลักสูตรที่ 3 : Data Flow Diagram (DFD) โดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ระยะเวลา 1  ชั่วโมง 12 นาที

 • หลักสูตรที่ 4 : Data Subject Request (DSR) โดย อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช ระยะเวลา 59 นาที

 • หลักสูตรที่ 5 : PDPA for IT Management โดย รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ระยะเวลา 2 ชั่วโมง 43 นาที

 • หลักสูตรที่ 6 : PDPA for SMEs โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ระยะเวลา 53 นาที

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครบทั้ง 6 วิชา ตามระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง 30 นาที และจะต้องสอบผ่านหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง  6 วิชา โดยแต่ละวิชาต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 75% ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะสอบผ่าน จึงจะได้รับวุฒิบัตรรับรองหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน” จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, PDPA THAILAND, บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล : DDTI
 • โอกาสในการเข้ารับการประเมินนักจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ระดับ 5 (จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : TPQI) ฟรี (มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนกับ TPQI 250 บาท)
 • ระยะเวลาในการเข้าเรียนสูงสุด 365 วัน