ฟรี เปิดรอบพิเศษ!! depa และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยรับสมัครหลักสูตรพัฒนาวิทยากร (TTT) รุ่นที่ 5 PDPA>SME รุ่นสุดท้าย

>>> เปิดรับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สำหรับคนเรียนจบหลักสูตรออนไลน์และรับวุฒิบัตรแล้วเท่านั้น

PDPASME

กันยายน 27, 2022

หลักสูตรอบรมพัฒนาวิทยากรเพื่อถ่ายทอดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Train The Trainer) รวม 4 รุ่น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

PDPASME

กันยายน 20, 2022

9 ขั้นตอน ทำ PDPA ยังไงให้ผ่านเกณฑ์

โดยกฎหมายนี้จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย บัญชีธนาคาร อีเมล เป็นต้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

PDPASME

กันยายน 16, 2022
1 2 4