ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์สมาคมเอสเอ็มอีไทย บริษัท พีดีพีเอไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด จัดทำโครงการ BDS PDPA เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสถานประกอบการ SME โดย สสว. อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ SME ทำ PDPA 50%-80% วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

วิธีการขอเข้าใช้งาน BDS

**สำหรับผู้ยังไม่เป็นสมาชิก สสว.**

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME

 • เป็น SME ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กําหนดได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. (หากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ สามารถกรอกรายละเอียดได้ที่ https://members.sme.go.th/newportal/
 • กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
 • ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษีอย่างน้อยปี 2562 หรือปี 2563 หรือปี 2564) มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กําหนด)
 • ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

**สำหรับผู้เป็นสมาชิก สสว. แล้ว**

ยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 1. เป็น SME ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กำหนด
 2. ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก ที่นี่
 3. กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 5. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 6. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
 7. ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษี ปีล่าสุด) ได้แก่ ภงด.50, ภงด.90
 8. มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กำหนด
 9. ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

หลักฐานและเอกสารประกอบ

 1. เป็น SME ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กำหนด
 2. ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก ที่นี่
 3. กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 5. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 6. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
 7. ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษี ปีล่าสุด) ได้แก่ ภงด.50, ภงด.90
 8. มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กำหนด
 9. ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

เอกสารสำหรับนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

 1. หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามใบรับรองบริษัท
 3. กรณีมอบอำนาจ โปรดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
 4. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุด (ทุกหน้า) (ปี 2562 หรือปี 2563 หรือปี 2564) พร้อมใบเสร็จ

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 3. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ปีล่าสุด (ทุกหน้า) (ปี 2562 หรือปี 2563 หรือปี 2564) พร้อมใบเสร็จ
ติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website : https://pdpathailand.com/bds

Email : [email protected]

Line : @pdpathailand

Phone Number : 080- 069-6355  (081-632-5918 )