ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์สมาคมเอสเอ็มอีไทย บริษัท พีดีพีเอไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด จัดทำโครงการ BDS PDPA เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสถานประกอบการ SME โดย สสว. อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ SME ทำ PDPA 50%-80% วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

 – อบรม PDPA โดยวิทยากร จาก PDPA Thailand พร้อมแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ดาวน์โหลด
– ผู้เข้าอบรมประมาณ 20 คน
– แถมฟรี Template ภาษาไทย 19 Template มูลค่า 20,000 บาท
* SME เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร และ สถานที่

ค่าบริการ 60,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
***หากเข้าร่วมกิจกรรม BDS โปรดดูราคาในตารางด้านล่าง***

 – อบรม PDPA โดยวิทยากร จาก PDPA Thailand พร้อมแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ดาวน์โหลด
– รองรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน

– แถมฟรี Template ภาษาไทย 48 Template มูลค่า 60,000 บาท ฟรี

* SME เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร และ สถานที่

ค่าบริการ 130,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
***หากเข้าร่วมกิจกรรม BDS โปรดดูราคาในตารางด้านล่าง***

– อบรม PDPA โดยวิทยากร จาก PDPA Thailand พร้อมแจกเอกสารประกอบการบรรยายให้ดาวน์โหลด
– รองรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน
– สอบ ICDL
– แถมฟรี Template ภาษาไทย 19 Template มูลค่า 20,000 บาท
– อบรม Online 1 วัน
* SME เป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหาร และ สถานที่

ค่าบริการ 250000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

***หากเข้าร่วมกิจกรรม BDS โปรดดูราคาในตารางด้านล่าง***

การเตรียมความพร้อมด้าน PDPA ในองค์กร และการสอบทาน 4 วัน (24 ชม.)
– ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน (Audit) ด้าน PDPA รูปแบบ Online 1 วัน (6 ชม.)
– ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน (Audit) ด้าน PDPA และเอกสาร รูปแบบ Onsite 2 วัน (12 ชม.)
– อบรม PDPA โดยวิทยากร จาก PDPA Thailand สร้างความตระหนัก
และรับรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ระดับพื้นฐาน สำหรับผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 ท่าน 1 วัน (6 ชม.)
– มีเอกสารประกอบการบรรยาย
– ใบประกาศนียบัตรการเข้ารับการฝึกอบรม

ค่าบริการ 200,000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

***หากเข้าร่วมกิจกรรม BDS โปรดดูราคาในตารางด้านล่าง***

การบริหารจัดการ PDPA อย่างยั่งยืน 12 วัน (72 ชม.)
– อบรมโดยวิทยากร จาก PDPA Thailand สร้างความตระหนัก และรับรู้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ระดับพื้นฐาน 1 วัน
(สำหรับผู้บริหาร 3 ชม. และพนักงาน 3 ชม. รวม 6 ชม.)
– อบรมโดยวิทยากร จาก PDPA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะทำงานด้าน PDPA ในองค์กร 4 วัน (24 ชม.)
– ประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ในธุรกิจขององค์กร 1 วัน (6 ชม.)
– จัดประชุมทำ Data Inventory Mapping + Workshop 1 วัน (6 ชม.)
– ที่ปรึกษาตรวจสอบ Data Inventory Mapping 2 วัน (12 ชม.)
– เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานขององค์กรในการตรวจสอบบันทึก
รายการของกิจกรรมการประมวลผล (Record of Processing Activities: RoPA) 1 วัน (6 ชม.)
– จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงตาม PDPA (3 ชม.)
– จัดประชุมข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมกระบวนการทำงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้สอดคล้องกับ PDPA (3 ชม.)
– สรุปการดำเนินงานและแนวปฏิบัติ PDPA ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน 1 วัน (6 ชม.)

หมายเหตุ
1. มีเอกสารประกอบการบรรยาย
2. ใบประกาศนียบัตรการเข้ารับการฝึกอบรม

ค่าบริการ 500000 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
***หากเข้าร่วมกิจกรรม BDS โปรดดูราคาในตารางด้านล่าง***

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเรียนหลักสูตร Fundamental of Personal Data Protection (PDPA) มาแล้ว หรือเคยมีความรู้ด้าน PDPA ในระดับพื้นฐานมาก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่ 2-9 ได้
  2. ผู้สมัคร ดำนินการสมัคร และชำระเงินผ่าน สมาพันฯ 
  3. กรณีสมัครและชำระเงินแล้ว สงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงินทุกกรณี
ติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website : https://pdpathailand.com/bds

Email : [email protected]

Line : @pdpathailand

Phone Number : 080- 069-6355  (081-632-5918 )