แพคเกจ สอบทาน 04

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 ระดับพื้นฐาน (1 วัน)      พร้อมการสอบทาน
– ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานด้าน PDPA รูปแบบ Online 1 วัน
– ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานด้าน PDPA และเอกสาร รูปแบบ Onsite 2 วัน

ราคาขาย 200,000 บาท

แพคเกจ ที่ปรึกษา 05

หลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)
สำหรับคณะทำงาน (Committee 4 วัน) พร้อมที่ปรึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน

– อบรมหลักสูตรคณะทำงาน (Committee) ที่พนักงานหรือคณะทำงานต้องรู้ 4 วัน Onsite + อบรมพื้นฐาน PDPA 1 วัน Online (สำหรับผู้บริหาร 3 ชั่วโมง สำหรับพนักงาน 3 ชั่วโมง)

– ประเมินเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ในธุรกิจขององค์กรลูกค้า 1 วัน

– จัดประชุมทำ DIM + workshop  1 วัน  

– ที่ปรึกษาตรวจสอบ DIM 2 วัน

– คณะทำงานขององค์กรตรวจสอบบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผล (Record of Processing Activities: RoPA) ที่ปรึกษาจัดทำ  1 วัน

– จัดประชุมการประเมินความเสี่ยงตาม PDPA 3 ชม.

– จัดประชุมข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมกระบวนการทำงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว ให้สอดคล้องกับ PDPA 3 ชม.

– สรุปการดำเนินงานและแนวปฏิบัติ PDPA ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน  1 วัน

ราคาขาย 500,000 บาท