ที่มาโครงการ

ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีผลใช้บังคับอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนสัญญาและกระบวนการในการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าว ขณะที่ประเทศไทยมีองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 3 ล้านราย มีการจ้างงานกว่า 17 ล้านคน แต่ที่ผ่านมามี SMEs มีความรู้ความเข้าใจ PDPA น้อยมาก

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มีพันธกิจในการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีสมาชิกและเครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 100,000 รายทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PDPA Thailand มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของ SMEs ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอีกด้านที่ SMEs ต้องปรับตัวและพัฒนาให้ทันกระแสโลก