ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI)
 • รองประธานและประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทย
 • อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยอนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT สถาบันพระปกเกล้า
 • นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย
 • 2556-2560  กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556-2560  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 • 2554-2556  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • 2553-2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2553  ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม