ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา

  • 2559    Ph.D. in Law, University of Washington, Seattle, USA.
  • 2555    Master of Asian and Comparative Law, University of Washington, Seattle, USA.
  • 2553    European Master in Law and Economics, University of Hamburg, Germany
  • 2551    นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2545    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผู้อำนวยการศูนย์กฏหมายเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน       อาจารย์มหาวิทยาลัย และวิทยากรรับเชิญ
  • พ.ศ. 2549 – 2553           ผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัย
  • พ.ศ. 2546 – 2548           ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย Deacons, Bangkok Branch, Thailand และ Nippon Consulting Co., Ltd.