รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย

 • 2547    Ph.D. (Management of Technology) Asian Institute of Technology (AIT)
 • 2540    M.Eng (Information Science) Utsunomiya University, Japan
 • 2534    วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2561 – 2565 ผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
 • 2558  รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2557 – 2558 รองผู้อำนวยการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2555 – 2557 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 2563 – 2564  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2562 – ปัจจุบัน คณะกรรมการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาละยเกษตรศาสตร์
 • 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษด้านการจัดการเทคโนโลยี  การจัดการความรู้ และนวัตกรรม