อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ

 • 2549 นิติศาสตรบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2550 ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ใบอนุญาตเลขที่ 2182/2550, สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2552 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • 2556 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน), คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2561 โรงเรียนภาษี วุฒิบัตร หลักสูตร ผู้จัดการแผนกภาษี (Tax Manager),
 • 2562 โรงเรียนภาษี วุฒิบัตร หลักสูตรกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและผังเมืองสำหรับนักกฎหมายมืออาชีพ, สมาพันธ์ทนายความไทยเพื่อธุรกิจและการลงทุน
 • 2559-ปัจจุบัน ทนายความหุ้นส่วนและผู้บริหาร (Managing Partner), บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ลีกัล มายด์ จำกัด
  ที่ปรึกษากฎหมาย, บริษัท ลอรีอิทแอทเทอนีแอนด์  คอนซัลแตนท์ จำกัด 
  ที่ปรึกษากฎหมาย, สำนักงาน ธีรภัทรทนายความ
 • 2563-ปัจจุบัน เลขานุการ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 • 2547 นักศึกษาฝึกงาน, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 • 2549-2550 ทนายความ, บริษัท เอนก เอกบุรุษ แอนด์ แอลไลแอ็นซ์ จำกัด

 • 2551-2552 ทนายความ, บริษัท อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 • 2553-2559 ทนายความ, สำนักงาน ธีรภัทรทนายความ