แต่งตั้งเรียบร้อยกับ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ PDPA ไทย

คณะกรรมการกำกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีอำนาจหน้าที่ที่ถูกระบุไว้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หลายประการ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างราบรื่นของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลฯ เช่น การกำหนดนโยบายการบริหารงานและอนุมัติเห็นชอบแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ออกข้อบังคับด้านการจัดการองค์กร การเงิน การบริหารงานบุคคล สวัสดิการของสำนักงาน ฯลฯ ควบคุมการบริหารงานและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน และดูแลเรื่องการแต่งตั้งและประเมินผลของเลขาธิการ เป็นต้น

ความเป็นไปของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาทสำคัญต่อพันธกิจการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยในภาพกว้าง ไม่ว่าองค์กรที่ “ต้องทำ PDPA” หรือผู้บริโภคต่างก็ต้องให้ความสนใจเช่นเดียวกัน

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (คลิกลิงก์)

โดยจากประกาศที่ออกมา มีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวนทั้งหมด 7 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็น ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำด้านต่าง ๆ อีก 6 ตำแหน่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. พลเอกเดชา พลสุวรรณ (ประธานกรรมการ)

นายทหารผู้มีบทบาทและความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

2. นายเขมทัตต์ พลเดช (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานช่องโทรทัศน์และวิทยุมาอย่างโชกโชนหลายแห่ง และเคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT ด้วยประสบการณ์การทำงานและตำแหน่งที่ได้รับ จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสื่อมวลชน และมองเห็นระบบนิเวศของสื่อและข้อมูล (Ecosystem) อย่างสมบูรณ์

3. พลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ผู้กำกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตระเวนชายแดนใต้ อีกหนึ่งมุมมีความเชี่ยวชาญงานสืบสวนปราบรามคนร้ายข้ามชาติ การปลอมแปลงเอกสาร การปลอมแปลงทางอิเล็กโทรนิกส์ การขโมยและขายข้อมูล ฯลฯ

4. นายปริญญา หอมเอนก (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวขวัญในวงการไอทีเมื่อพูดถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และสารสนเทศ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ เกี่ยวกับ IT Security หลายตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษาของกองทัพบก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ (NIA) กระทรวงกลาโหมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร)

อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ จบด้านรัฐศาสตร์ มีประสบการณ์และถนัดด้านการบริหารงานองค์กรผ่านการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำงบประมาณอย่างยิ่งยวด  จึงได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบริหารสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสมศักดิ์ศรี

6. นายสาระ ล่ำซำ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านตรวจสอบ)

ผู้บริหารมือฉมัง กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งกรรมการ (และประธานกรรมการในหลายวาระ) ของสภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนักวางแผนการเงินไทย อดีตกรรมการและที่ปรึกษาสภาหอการค้าไทย เรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัยที่สามารถตรวจสอบงานของสำนักงานฯ ให้เป็นไปอย่างตรงตามกฎหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

7. นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสังคม)

นักธุรกิจด้านไอทีที่มีประสบการณ์บริหารงานให้บริการด้านซอฟต์แวร์และงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า 10 ปีจนได้รับการยอมรับ โดยได้รับตำแหน่งกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทให้คำแนะนำและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES)

.

PDPA Thailand เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิของทุกท่าน มีส่วนเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสืบเนื่องสู่การผลักดันให้ PDPA ถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในลำดับถัดไป

ข้อมูลอ้างอิงจาก:

https://www.matichon.co.th/politics/news_2619581
https://forbesthailand.com/people/dine-with-the-boss/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-1-%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97.html

https://m.mgronline.com/crime/detail/9500000053627

http://www.thaifranchisecenter.com/mc/show_speaker.php?id=492

http://wewasanad.dyndns.org/uatexat/portfolio-item/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C/

https://mgronline.com/celebonline/detail/9560000129810

https://fti.or.th/committee/

https://siamrath.co.th/n/276974