• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ E-Learning : https://elearning.pdpasme.com/home/page ภายในกำหนดระยะเวลา  15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง Username และ Password ผ่านทาง LINEOA : PDPA for SME
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครบทั้ง 6 วิชา ตามระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องสอบผ่านหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้ง  6 วิชา โดยคะแนนสอบแต่ละวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 75% และเมื่อสอบผ่านทั้ง 6 วิชาแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าสอบทั้งหลักสูตรอีกครั้ง โดยต้องได้คะแนนอย่างน้อย 75%
    ในการสอบทั้งหมด ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการสอบหลักสูตรพื้นฐานแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแล้ว ต้องทำแบบประเมินโครงการ
    ท่านจึงได้รับวุฒิบัตรในการอบรม